Obchodní podmínky

společnosti PETONA CZECH s.r.o.

se sídlem Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4
IČO: 044 02 618
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247021 (dále jen jako „prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.petona.cz

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese petona.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.

Kupní smlouva

2.1.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.2.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Dokončením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek.

2.5.

Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu objednaného zboží. Cena za dopravu je uvedena vždy po přidání produktů do košíku a je k dispozici před dokončením objednávky.

3.

Dodací a platební podmínky

3.1.

Zboží dodá prodávající kupujícímu v termínech uvedených u jednotlivých druhů zboží na webovém rozhraní obchodu. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud není na webovém rozhraní obchodu u zboží uveden termín dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

3.2.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv opožděné dodání zboží, pokud je takové zpoždění zapříčiněno vyšší mocí či událostí, které prodávajícímu značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které prodávající nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména epidemie, mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů prodávajícího a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu nezbytnou k zajištění dodávky po odpadnutí překážky. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro prodávajícího nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.3.

Jestliže je kupující povinen společně s kupní cenou zboží uhradit také náklady spojené s jeho balením a dodáním, rozumí se dále v čl. 3 obchodních podmínek kupní cenou i tyto náklady. Prodávající vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH.

3.4.

V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou (2) dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jenž je uveden v e-mailu, který kupující obdrží jako potvrzení přijetí objednávky. Prodávající odešle zboží kupujícímu po obdržení platby na účet prodávajícího u Komerční banky a.s., č.ú.: 115-504 519 0277/0100.

3.6.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.7.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4

Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu písemně odesláno e-mailem na adresu petona@petona.cz, ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek, nebo také elektronický formulář umístěný na webové stránce zde. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.2.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

4.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, nebo musí být prokázáno, že kupující zboží v uvedené lhůtě prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.4.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.6.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.8.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.9.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.

Reklamace a záruční podmínky

5.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

5.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí kupujícím vady. Odpovídá zejména za to, že:

  1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.3.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží ve lhůtě dvou (2) let od převzetí.

5.4.

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho nesprávným, nevhodným používáním, nebo pokud vadu kupující sám způsobil.

5.5.

Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme a o tomto neprodleně informuje prodávajícího.

5.6.

Převezme-li zákazník od přepravce zboží bez zjevného poškození, ale po jeho rozbalení najde poškození nebo závadu, kupující je povinen obratem o této skutečnosti informovat prodávajícího. A to nejpozději do dvou (2) pracovních dní od převzetí. A to z důvodu možnosti uplatnění reklamace u přepravce. Na pozdější reklamace, poškození přepravou, nebere přepravce zřetel.

5.7.

Reklamaci vyřizuje prodávající. Zjistí-li kupující ve lhůtě uvedené v čl. 5.3 obchodních podmínek, že se u zboží vyskytla vada, je povinen neprodleně uvědomit prodávajícího, a to buď e-mailem na adresu petona@petona.cz, nebo písemně na adresu PETONA CZECH s.r.o., Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4. Pro reklamaci může kupující využít také elektronický formulář umístěný na webové stránce zde. Reklamace musí obsahovat označení kupujícího, označení reklamovaného zboží a popis reklamované vady.

5.8.

Kupující je povinen se prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, a to především fakturou vystavenou prodávajícím.

5.9.

Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

5.10.

Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován prostřednictvím e-mailu o způsobu vyřízení reklamace. V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána jako oprávněná, bude o tomto kupující informován prostřednictvím e-mailu. E-mail bude obsahovat důvod neuznání reklamace. Dále bude prodávajícím vystaven protokol o reklamaci a zboží bude kupujícímu vráceno na jeho náklady.

5.11.

V případě, že bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, bude kupující o tomto informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem.

5.12.

O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

6.

Ochrana osobních údajů

6.1.

Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

6.2.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

6.3.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.4.

Jednotlivé smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

6.5.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce zde.

7.

Závěrečná ustanovení

7.1.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.2.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření smlouvy. Je-li předmětem koupě alkoholický nápoj, kupující souhlasem s obchodními podmínkami potvrzuje, že dovršil věku 18 let.

7.3.

Texty, fotky a další dokumenty uveřejněné na tomto webu spadají pod ochranu autorskými právy.

7.4.

Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), vykonává Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k ČOI, konkrétně:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

7.5.

Současně může kupující využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, která je zřízena Evropskou komisí.

7.6.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023.